เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด

15 ก.ย. 2565   342 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก เลขานุการโครงการ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจาก ในปี พ.ศ. 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) เป็นการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการของคณะทำงานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เรื่องการจัดการวัสดุอินทรีย์ที่มีในท้องถิ่นให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งเดิมทางกลุ่มมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ก่อนแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ให้กับปุ๋ยอินทรีย์ของตำบลทุ่งนนทรี ให้เป็นรูปแบบเม็ด ภายใต้แบรนด์ “บ้านทุ่ง” โดยประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จนประสบความสำเร็จ โดยมี นางไพรินทร์ พรหมพิทักษ์ ประธานกลุ่ม และ นายอำนวย ไวยกูล เป็นวิทยากร

จากนั้น ได้ทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต้นแบบสูตรของบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาขยายผลสู่สมาชิกกลุ่มและประชาชนในตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด