เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด

01 มิ.ย. 2564   2867 ครั้ง  

นายกิตติ โกสินสกุล
ประธานกรรมการ

นายอมรฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการ

ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ
กรรมการ

นายอุดร สว่างไสว
กรรมการ

นายกฤษฎา ปัจจันตคีรีสกุล
กรรมการ

นางจันทรา พานิชการ
กรรมการ

นายทินวัฒน์ เจียมอุย
กรรมการ

นายนิรภัย บุญเพ็ง
กรรมการ

นายบุญค้ำ จุลเจือ
กรรมการ

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
เลขานุการ

นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ