เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประวัติวิทยาลัยชุมชนตราด

03 พ.ค. 2564   5156 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 และตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 กำหนดว่า “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการและความพร้อมของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทุกขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายและ มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนในจังหวัด

ด้วยปรัชญาและหลักการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตราดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 กำหนดใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดที่ยุบเลิกไป มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 99.5 ตารางวา เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนตราด ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ขอใช้สำนักงานจังหวัดตราดเป็นสถานที่ติดต่อราชการ เพราะสถานที่ที่จัดตั้งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จนเมื่อเสร็จเรียบร้อย ทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่ 23 มีนาคม 2549 วิทยาลัยชุมชนตราดเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย หลักการ แนวทางการดำเนินงานเป็นส่วนราชการในสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตราดแล้ว ได้มีการดำเนินการสรรหาและทาบทามผู้มีความรู้ มีความสามารถที่จะมาเป็นคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เมื่อประกาศจัดตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน 16 ท่าน โดยมี นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราดแล้ว ในระยะแรกยังไม่มีผู้อำนวยการที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกรอบนโยบาย คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งนางสมเสน่ห์ พ่วงพี กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ (อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาจังหวัดตราด) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ปฏิบัติงานตามนโยบายและการรับนโยบายการทำงานจากสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 ต่อมาได้แต่งตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ข้าราชการครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 แต่งตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 และได้แต่งตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน และมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 12 ท่าน โดยมี นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และจากประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนตราด จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม