เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

01 มิ.ย. 2564   4180 ครั้ง  

นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

นายประเสริฐ ศิริ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายประหยัด พรหมพะเนาว์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัณฑิต กูลพฤกษี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
เลขานุการ

นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ