เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ภาคตะวันออก

21 ก.ย. 2565   554 ครั้ง  

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิต และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานถอดบทเรียนโครงการ ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานโครงการ U2T for BCG ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นตัวแทนเข้ารับการติดตามการดำเนินงาน ฯ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก อาจารย์ประจำตำบล นายพงศกร แซ่ฉั่ว ประชาชนประจำตำบล นายปิยะกมล ทองแตง บัณฑิตประจำตำบล และนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าประจำจังหวัดตราด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด