เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

03 ก.ค. 2567   27 ครั้ง  

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำโดย นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะ มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

- กล่าววัตถุประสงค์สการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลฯ โดย นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- นำเสนอผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม โดย นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

- นำเสนอผลการดำเนินงาน โดย หัวหน้าแผนงาน/โครงการ

- นำเสนอแผน 5 ปีของวิทยาลัยชุมชนตราดและผลการดำเนินงาน โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์

- คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ และคณะ รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อคิดเห็นเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน

ในการนี้ คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ในอำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด