เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย”

28 มิ.ย. 2567   25 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมี นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรม UNPLUGGED CODING และส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้กับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย นางสาวแคทลียา จักขุจันทร์ นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 54 คน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 15 คน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บรรยาย เรื่อง UNPLUGGED CODING สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรม UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บรรยาย เรื่อง ออกแบบสื่อ “UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย” แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรมผลิตสื่อ “UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย” มีการนำเสนอสื่อ “UNPLUGGED CODING พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย” มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด