เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประกวดดาว-เดือนและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2567

30 มิ.ย. 2567   51 ครั้ง  

ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบล เนินทราย อำเภอเมืองตราด นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดประกวดดาว-เดือนและรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครู อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วม

การประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2567 ปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 10 คน จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ/สาขาวิชาการ พัฒนาเด็กปฐมวัย/และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกดาวเดือนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาวได้แก่ นางสาว กุ้งนาง คงยืน สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจและตำแหน่งเดือนได้แก่ นายกฤติเดช พิชญะจิณณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ

นอกจากนี้ยัง จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา2567 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด ทั้ง 5 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ/สาขาวิชาการ พัฒนาเด็กปฐมวัย/และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้ น้องใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อให้น้องใหม่ทั้ง 5 สาขาวิชาได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกัน