เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติด

29 มิ.ย. 2567   43 ครั้ง  

นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2567 จัดขึ้นที่อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด โดยมี นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 150 คน และบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 30 คน รวมรวมทั้งสิ้น 180 คน เข้าร่วม

นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคมให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ได้รับความรู้ ความเข้าใจ โทษและพิษภัยยาเสพติด และบุหรี่ไฟฟ้า บทลงโทษทางกฎหมาย ทักษะการใช้ชีวิตเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลในครอบครัว สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง ร่วมให้ความรู้ในการจัดโครงการนี้