เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2567

20 มิ.ย. 2567   39 ครั้ง  

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2567 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ 5/2567

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

2. การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

3. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

4. การเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด

5. การเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด

6. การเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน