เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

20 มิ.ย. 2567   48 ครั้ง  

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ณ ห้องเพิ่มสุข โรงแรมตราดซิตี้ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดโดยกการประชุมครั้งนี้อยู่ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัด โดยมี นายธนสาร เจริญสุข ปลัดจังหวัดตราด ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีนายณัฏฐพล ศรีพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดตราด นายวิจิตร แก้วกาหลง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยมีกระบวนการ ดังนี้

- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดตราด

- แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดตราด

- สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)จังหวัด ปี 2566

- แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดตราด ปี 2567

- แนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2567

- การระดมความคิดเห็นผลการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดที่ผ่านมา

พร้อมทั้ง กำหนดแผนการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP:KBO) จังหวัดตราด ปี ๒๕๖๗ โดยทางวิทยาลัยชุมชนตราดได้ให้ข้อมูล กระบวนการขอใช้ห้อง อย.ของวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อขอรับตรา อย. อันจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งทางวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทุกท่าน