เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งาน “หลังอานหมาดี : อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์”

17 มิ.ย. 2567   54 ครั้ง  

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงาน “หลังอานหมาดี : อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ในโอกาสที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้ “สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน” เป็นรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “หลังอานหมาดี : อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองตราด เทศบาลเมืองตราด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ร่วมกัน จัดขึ้นภายใต้กาสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีประชาชน เยาวชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมหลังอานหมาดี : อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ในครั้งนี้นับเป็นต่อยอดจากอัตลักษณ์ของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาเป็นการขับเคลื่อนให้เกิด Soft Power ในอีกมิติหนึ่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน