เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (กลไก กศจ.)

04 มิ.ย. 2567   68 ครั้ง  

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (กลไก กศจ.) กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค การนิเทศติดตามกลไก กศจ. โครงการหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 9 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด เกิดการบูรณาการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กำหนด