เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567

05 มิ.ย. 2567   97 ครั้ง  

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

ในปีการศึกษา 2567 นี้ วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการจัดการ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4. สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 5. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 6. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา กฎระเบียบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนตราด การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา อบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาฯ การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Google meet ชี้แจงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงงานทะเบียน เอกสารการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา