เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการเวทีศึกษาบริบทและความต้องการตลอดจนการวางแผนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน

28 พ.ค. 2567   48 ครั้ง  

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการเวทีศึกษาบริบท และความต้องการตลอดจนการวางแผนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการจักสานจากเตยทะเลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านคลองจาก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน โดยร่วมให้ข้อมูลบริบท และความต้องการชุมชนในการวางแผนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเรื่องการจักสานจากเตยทะเล รวมถึงทบทวนแผนธุรกิจชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องการจักสานจากเตยทะเล เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่การพัฒนาการจักสานจากเตยทะเลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลายต่อไป