เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด”

27 พ.ค. 2567   46 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ หัวหน้าโครงการฯ ได้มอบหมายให้ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ และคณะทำงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด” ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าได้  โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และอาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านประณีต ชุมชนบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชุมชนบ้านบางปิด รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดฝึกอบรมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด