เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

24 พ.ค. 2567   71 ครั้ง  

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยวิเคราะห์จากโอกาสในการปรับปรุงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการดำเนินงาน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มนโยบาย แผน และบุคลากร

2. กลุ่มการจัดการศึกษาทุกประเภท และการฝึกอบรม

3. กลุ่มการวิจัย และการบริการวิชาการ

ทั้งนี้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการที่ตอบรับต่อแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนตราดต่อไป