เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 5/2567

16 พ.ค. 2567   86 ครั้ง  

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 5/2567 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

4. การรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2567

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การอนุมัติแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

2. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

3. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567