เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย

15 พ.ค. 2567   78 ครั้ง  

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย โดยมีนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุม กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงภาพรวมของการดำเนินงานประกันคุณภาพ และการประชุมกลุ่มย่อย

ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยชุมชนตราดจะเข้ารับการประเมินในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA แต่ละสาขาวิชาจึงมีการวางแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งวิเคราะห์จากการที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนตราดต่อไป