เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน”

01 พ.ค. 2567   146 ครั้ง  

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน” วิทยากรโดย อาจารย์ธีรวุฒิ สุทธิประภา สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตติยา สัตย์พานิช สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น สามารถสร้างแบรนด์จากอัตลักษณ์ชุมชน/ท้องถิ่นได้ อีกทั้ง เพื่อสร้างเครื่องมือสำรวจตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านประณีต ชุมชนบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชุมชนบ้านบางปิด รวมทั้งสิ้น 30 คน