เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

29 เม.ย. 2567   128 ครั้ง  

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์เป็นวิทยากร ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการฝึกอบรม ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และอาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย

2. หลักสูตรการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากร ได้แก่ ดร.กุณฑล งาเจือ