เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2567

24 เม.ย. 2567   129 ครั้ง  

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา หัวหน้า และอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ให้คณะกรรมการฯพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (หลักสูตร 2 ปี)

ผู้นำเสนอ : นางสาวอำพร ไพฑูรย์

2. หลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (หลักสูตร 2 ปี)

ผู้นำเสนอ : นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์

3. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (หลักสูตร 2 ปี)

ผู้นำเสนอ : นายวุฒิ ชะนา

4. หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (หลักสูตร 2 ปี)

ผู้นำเสนอ : นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ