เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA

26 มี.ค. 2567   182 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง