เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย

18 มี.ค. 2567   141 ครั้ง  

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นายอภิรัฐ มาลีแก้ว ครูผู้ช่วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ครูผู้ช่วย และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ผู้นำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากการศึกษาความต้องการของชุมชน พบว่าผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของผู้สูงอายุสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งวิทยาลัยสร้างสุขตำบลบ่อพลอย ส่งเสริมผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ และสันทนาการ

จากความหลากหลายของสังคมในอำเภอบ่อไร่ ทำให้มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากจากหลายภาคในประเทศไทย วัฒนธรรมการกินก็มีความหลากหลาย ผลสรุปการศึกษาความต้องการพบว่า ผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยมีความต้องการฝึกอาชีพดังนี้

1. การรื้อฟื้นการทำกล้วยอบน้ำผึ้ง

2. การทำขนในการทำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองภาคเหนือ

3. การแปรรูปจากพริก

ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยมีการนัดหมายกันในเก็บภูมิปัญญาผู้สูงอายุการทำกล้วยอบน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นกล้วยอบน้ำผึ้งที่เอกลักษณ์ของตำบลบ่อพลอย แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว