เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

07 มี.ค. 2567   126 ครั้ง  

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

๑. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

- วาระการรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

- วาระสืบเนื่อง การพัฒนาต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับคลุ้ม