เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2567

23 ก.พ. 2567   122 ครั้ง  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2567 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2567

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การเห็นชอบข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนตราด ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2567

2. การกลั่นกรอง/รับทราบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566

3. การเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2567

4. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

5. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินรับบริจาค / สนับสนุนแบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567