เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

06 ก.พ. 2567   288 ครั้ง  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ นำโดยนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ได้แก่ รายวิชา “ภูมิปัญญาและวิธีชุมชน” โดยทำกิจกรรมรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม มีอาจารย์ประจำกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว

กลุ่มที่ 2 อาจารย์สุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์

กลุ่มที่ 3 อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์

จากการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด สามารถแบ่งภูมิปัญญาได้ 5 ด้าน ได้แก่

1. ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ทำนา

2. ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจ ไดแก่ การขนมหวาน อาหารคาว การทำประมงน้ำจืด

น้ำเค็ม ตัดเสื้อ ทอเสื่อ จักสาน

3. ภูมิปัญญาด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมความเชื่อ ได้แก่ หมอดู

4. ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ การเป็นผู้นำในชุมชน

5. ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ได้แก่ งานปูน งานไม้ งานปั้น