เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2566

28 ม.ค. 2567   146 ครั้ง  

วันที่ 28 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 30 คน นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 คน ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการจัดการ รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิต” โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร

2. แนะแนวการศึกษาต่อ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

3. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด

4. กิจกรรมอำลาเพื่อจดจำ เปิดคลิปวิดีโอของอาจารย์ และนักศึกษา กล่าวถึงความทรงจำในรั้ววิทยาลัยชุมชนตราด

5. กล่าวให้โอวาท โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและประธานชมรมศิษย์เก่า กล่าวความรู้สึกของตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา

6. กิจกรรมสานรัก และผูกข้อมือ

7. การสักการะพระประจำวิทยาลัยชุมชนตราด และศาลตายาย