เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) Module 3 Preparation

22 ม.ค. 2567   168 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ และนายภูริณัฐร์ โชติวรรณ เป็นตัวแทนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้เครือข่ายภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) Module 3 Preparation โดยนักวิจัยที่เข้าร่วมจำนวน 56 คน จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัย เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวขึ้นจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 Module Module 1 Introduction Module 2 Planning Module 3 Preparation และ Module 4 Pitching ขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรทดลองสำหรับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับนักวิจัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยข้ามสถาบันในอนาคต เพื่อส่งมอบคุณค่าการเป็นนักวิจัยคุณภาพให้กับประเทศ นอกจากการพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย และการสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยของเครือข่าย ผ่านการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการการวิจัยที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก/เชิงพาณิชย์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สปอว.สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก แล้วยังพบว่าการยกระดับศักยภาพของนักวิจัยหรือการสร้างนักวิจัยสมรรถนะสูงผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยบูรพานั้น จะช่วยเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการทำงานร่วมกันของเครือข่ายบริหารการวิจัยให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป