เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2567

19 ม.ค. 2567   117 ครั้ง  

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

4. การรับการจัดสรรงบประมาณโครงการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5. การรับการจัดสรรงบประมาณโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

6. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาค Block Course

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2566

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การกลั่นกรอง/รับทราบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566

2. การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

3. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

4. การอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

5. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567