เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย

12 ม.ค. 2567   118 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภาวิชาการสถาบัน ประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ผอ.สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสังคมต่อไป