เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้ปัญหาชุมชนในการประชุมหมู่บ้าน

06 ม.ค. 2567   168 ครั้ง  

วันที่ 6 มกราคม 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในรายวิชาระบบบริหารราชการไทย ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาเรียนรู้ปัญหาของชุมชนในที่ประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

การลงพื้นที่ภาคสนามครั้งนี้ พบว่าบ้านเนินดินแดงประสบปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งหมู่บ้านมักจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เรียนรู้กรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-base Learning) และได้ฝึกการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำเสนอต่อผู้ใหญ่บ้านบ้านเนินดินแดง

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนตราดที่จะเปิดสอนในปี 2567 ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ในสถานที่จริงอีกด้วย