เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA

22 ธ.ค. 2566   167 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA โดยมี รศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN – QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN – QA ไปวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุง และจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางในการประเมินตนเอง และเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA