เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2566

19 ธ.ค. 2566   175 ครั้ง  

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

4. การได้รับงบประมาณโครงการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5. การได้รับงบประมาณโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

6. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2566

- วาระสืบเนื่อง การพัฒนาต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับคลุ้ม

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566

2. การกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

3. การกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด