เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

รางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566

15 ธ.ค. 2566   175 ครั้ง  

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ส.วชช. โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา รักษาราชการแทน ผอ.สถาบัน เข้ารับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกว่า "สถาบันวิทยาลัยชุมชน" เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นประโยชน์ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมทางความคิด ทางคำพูด และการลงมือทำ อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ