เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

08 ธ.ค. 2566   142 ครั้ง  

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจิรัฏฐ์ พิมพ์ปรุ และนางสาวปัญจวีร์ ตราดธารทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์เป็นวิทยากร ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรม โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรฝึกอบรม

1.1 หลักสูตรช่างตัดผมบุรุษ ระดับ 1

1.2 หลักสูตรพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร

1.3 หลักสูตรผู้ประกอบการขนมอบ

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.1 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

2.2 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ระบบฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจ

2.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

2.4 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร นโยบายสาธารณะและการวางแผน