เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox)

17 พ.ย. 2566   143 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด โดย อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ และอาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox) Module 2 : Planning ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา สำหรับ Module 2 นี้ นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทำการ Bonding ข้ามเครือข่ายและพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกัน โดยนำเอาเครื่องมือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการมาใช้พัฒนาโครงการวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ อาทิ (1) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) (2) การจัดทำแผนภาพการสร้างคุณค่า (Value Proposition Canvas) (3) Business Model Canvas (4)การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี (Technology Evaluation Canvas) (5) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL) และ (6) การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment : ROI และ Social return on investment : SROI)