เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 1/2566

17 พ.ย. 2566   17 ครั้ง  

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด เดือนมกราคม - เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- วาระการรับรองรายงานการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕