เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2566

17 พ.ย. 2566   122 ครั้ง  

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

๑. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด

๔. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ ของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

๖. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การอนุมัติรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยชุมชนตราด ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด