เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

09 พ.ย. 2566   39 ครั้ง  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งจำนวน จำนวน 40 คน

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เข็มดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ได้กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้สูงอายุในพื้นที่ และได้ให้หลักการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีจิตใจที่เข็งแรง ให้มีการออกมาทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุด้วยกัน ทั้งยังเน้นให้ผู้สูงอายุได้มีการปลูกผักรับประทานเอง โดยให้มีกิจกรรมการปลูกผักลงในหลักสูตรด้วย วิทยาลัยชุมชนตราดได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง และวิทยาลัยชุมชนตราด

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จิตวิทยาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมจำนวนชั่วโมงเรียน 60 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ได้แก่ เรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมให้ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ การรับประทานอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม ลดแป้ง โรคสมองเสื่อม การรักษาสุขภาพปากและฟัน โดยมีวิทยากรได้แก่ นางพรทิพย์ ตวงกระสิทธุ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้ อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว และอาจารย์วรรณา การเจริญดี ได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงยิ้มห้วยแร้ง คนสำคัญ เราร่าเริง และเต้นเพื่อความผ่อนคลาย