เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

07 พ.ย. 2566   200 ครั้ง  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดได้ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ และได้กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคแล้ว ผู้สูงอายุยังต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง สดใส ชดชื่น มีส่วนร่วมในการเข้าสังคม ได้พูดคุย ร้องเพลง ได้ฝึกสมองด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนตราดได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและวิทยาลัยชุมชนตราด”

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ ศึกษาเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ การฟื้นฟูตนเอง และการดูแลตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ การพูดในโอกาสต่าง ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงภูมิปัญญาและวิถีชุมชน จำนวนชั่วโมงเรียน 60 ชั่วโมง

สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋า ซึ่งเป็นการเพ้นท์สีตามจินตนาการของผู้สูงอายุ วิทยากรได้แก่ อาจารย์วิฑูรย์ บุญรอด ทั้งนี้อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และอาจารย์วรรณา การเจริญดี ได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงฉึกฉักรถไฟ การร้องเพลงและเต้นเพื่อความผ่อนคลาย