เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

27 ต.ค. 2566   196 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 พร้อมรับนโยบายแผนการดำเนินงานจาก ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีบุคลากรทั้งจากสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 21 แห่ง ร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายผลผลิต และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. พิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ที่มีความเหมาะสม เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และเป้าหมายของแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

3. พิจารณาวงเงินงบประมาณแต่ละแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ บุคลากรสำนักงานสถาบัน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ และงานวิชาการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน (ด้านการจัดการศึกษา และการดำเนินโครงการ)และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน และประจำปี 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร