เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2566

19 ต.ค. 2566   203 ครั้ง  

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด

4. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ ของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

5. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2566

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด