เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 ก.ย. 2566   154 ครั้ง  

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2567 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้สูงอายุตำบลหนองโสน อาจารย์ประจำกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว อาจารย์หยาดรุ้ง สุทธิวารี และอาจารย์นิรมล พงษากิจ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

1). การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน Good Hygiene Practice (GHP)

2). การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนห้วยแร้ง

3). การส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการ หม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง

4). การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์ หม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง

5). การประชุมทบทวนตราสินค้า หม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง

6). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปรับตัวฉลากสินค้า โดยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

7). การศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ณ บางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

8). การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานการดำเนินงาน

9). การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการ Show and Share

10). กิจกรรมถอดบทเรียนการทำงาน

2. ผู้สูงอายุตำบลสะตอ อาจารย์ประจำกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร และอาจารย์จิระฉัตร สมพยัคฆ์ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

1). ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน

2). จัดทำเวทีศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ความต้องการมาสามผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปุ๋ย น้ำพริกปลาย่าง น้ำยาล้างจาน

3). การอบรมการทำน้ำพริกปลาย่าง โดยวิทยากรจากบ้านแหลมมะขาม

4). การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด

5). การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบตราสินค้า ได้แก่ น้ำพริกปลาย่าง ภายใต้ตราสินค้า “คารม น้ำพริกปลาย่าง” และน้ำยาล้างจาน ภายใต้ตราสินค้า “Clean Cup”

6). การศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ณ บางสระเก้า

จังหวัดจันทบุรี

7). ถอดบทเรียนการทำงาน

3. ผู้สูงอายุตำบลท่าโสม อาจารย์ประจำกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์สุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และอาจารย์วรรณา การเจริญดี กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2566 ได้แก่

1). จัดทำเวทีศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน ได้ความต้องการมาสองผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มะพร้าวคั่ว และไม้กวาด

2). การพัฒนามะพร้าวคั่ว สำหรับเคล็ดลับในการทำมะพร้าวคั่ว คือ มะพร้าวต้องขูดด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว และในการคั่วมะพร้าวให้ใช้เตาถ่านในการคั่วมะพร้าว ใช้ไฟอ่อน จะทำให้มะพร้าวคั่วมีความหอมและอร่อย

3). การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบตราสินค้า มะพร้าวคั่ว ภายใต้ตราสินค้า “พร้าวคั่ว สาวน้อยท่าโสม”

4). การศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ณ บางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

5). ถอดบทเรียนการทำงาน

ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2567 ได้แก่

1. น้ำพริกกุ้งแห้ง

2. การแปรรูปผลไม้ท้องถิ่น

3. งานศิลปะจากผ้า

4. ปุ๋ยหมัก

5. การแปรรูปสมุนไพร

6. ส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการ

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุตำบลสะตอ และผู้สูงอายุตำบลหนองโสนได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ด้วยการเต้นแอโรบิก