เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2566

28 ก.ย. 2566   62 ครั้ง  

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบ

1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2566

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

1. การให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

2. การให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

3. การเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

4. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด