เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ระบบคลังข้อมูลองค์ครามรู้และหลักสูตร

20 ก.ย. 2566   200 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางชุติมา ภู่มณี นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ระบบคลังข้อมูลองค์ครามรู้และหลักสูตร ภายใต้โครงการตามพันธกิจ ระบบงบประมาณเหลือจ่าย ระบบเงินรายได้สถานศึกษา และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ และหลักสูตร ภายใต้โครงการตามพันธกิจ ระบบงบประมาณเหลือจ่าย ระบบเงินรายได้สถานศึกษา และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมขนได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ