เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "การถอดบทเรียนและสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)"

22 ก.ย. 2566   39 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมีตัวแทน ดังนี้ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "การถอดบทเรียนและสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)" ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง Jasmine resort และบริษัท Kerry Siam Seaport Company Limited อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำกลยุทธ์ และการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของวิทยาลัยชุมชน ปี 2567 - 2568 โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)