เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

18 ก.ย. 2566   161 ครั้ง  

วันที่ 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เลขานุการโครงการ ได้ดำเนิน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก : สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด กิจกรรมย่อยแสดง และจำหน่ายของดีเมืองตราด ณ ชุมชนจักสานคลุ้มในจังหวัดตราด จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองโอน ชุมชนบ้านช้างทูน ชุมชนบ้านคลองแสง ชุมชนบ้านเนินดินแดง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม เพื่อติดตามงาน และให้คำแนะนำในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากต้นคลุ้มให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้และพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราดต่อไป