เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

18 ก.ย. 2566   52 ครั้ง  

วันที่ 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เลขานุการโครงการ ได้ดำเนิน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก : สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด กิจกรรมย่อยแสดง และจำหน่ายของดีเมืองตราด ณ ชุมชนจักสานคลุ้มในจังหวัดตราด จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองโอน ชุมชนบ้านช้างทูน ชุมชนบ้านคลองแสง ชุมชนบ้านเนินดินแดง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม เพื่อติดตามงาน และให้คำแนะนำในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากต้นคลุ้มให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้และพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราดต่อไป