เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มจังหวัดตราด

08 ก.ย. 2566   165 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มจังหวัดตราด กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มจังหวัดตราด ภายใต้โครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก : สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด กิจกรรมย่อยแสดง และจำหน่ายของดีเมืองตราด ณ จังหวัดชลบุรี และสิงห์บุรี เข้าอบรม นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ นายสมโภชน์ วาสุกรี อนุวิชาการ ได้นำชุมชนจักสานคลุ้มในจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองโอน ชุมชนบ้านช้างทูน ชุมชนบ้านคลองแสง ชุมชนบ้านเนินดินแดง ชุมชนบ้านแหลมมะขาม รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้รับเกียรติจากนายคมกฤต บริบูรณ์ จากศูนย์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ พนัสนิคม เป็นวิทยากรในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ และได้รับเกียรติจาก นายนพดล สวดกดี จาก กลุ่มจักสานหวายไม้มงคล จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การบริหารจัดการและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จ โดยชุมชนได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำเส้นคลุ้ม ไม้ไผ่ และหวายขนาดเล็ก เรียนรู้รูปแบบการจักสาน เพื่อนำมาพัฒนางานจักสานคลุ้มของจังหวัดตราดให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ต่อไป