เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox)

18 ก.ย. 2566   174 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox) เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมโนโวเทลมารินา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 2 คน คือ อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ และอาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox) โดยโครงการนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน จากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคต่าง ๆ จำนวน 9 เครือข่ายทั่วประเทศ สำหรับ Module 1 : Introduction มีหัวข้อในการอบรมที่สำคัญ ดังนี้

(1) นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศไทย

(2) มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

(3) นโยบายอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย

(4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับบทบาทที่นักวิจัยพึงรู้

(5) ความสำคัญของงานวิจัยมูลฐานและสิ่งที่ประเทศคาดหวัง

(6) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเข้า

(7) เยี่ยมชมศูนย์ Tourism Innovation Lab (TIL) และ ศูนย์ EEC Automation Park

(8) การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

หลังเสร็จสิ้นการอบรมใน Module 1 : Introduction แล้ว นักวิจัยจากทุกเครือข่ายได้รับมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกันทั้งในและนอกเครือข่ายบริหารการวิจัย เพื่อค้นหาประเด็นวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน และพัฒนาเป็นโครงร่างการวิจัย (Proposal) เบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาต่อใน Module ถัดไป